Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston luonnollisia henkilöitä koskevan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

ivitetty sunnuntaina 21.3.2021

Rekisterinpitäjä
Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Yhdistyksen sihteeri, vuonna 2021 Jari J. Marjanen; varalla puheenjohtaja, vuonna 2021 Jani Moliis

Rekisterin nimi
Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistys ry:n jäsen- ja yhteistyöyhteisötietokanta

Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ja käyttötarkoitukset
Yhdistyslain 11 § velvoittaa pitämään luetteloa (rekisteriä) yhdistyksen jäsenistä.

Jäsenrekisterin tietojen käyttötarkoitukset ovat yhdistyksen jäsentietojen ajantasainen hallinta sekä jäsenviestinnän toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen.

Yhteistyötahot ovat oikeushenkilöitä, joita EU:n asetus ei koske.

Pyrkiessään varsinaiseksi jäseneksi (tai kannattavaksi jäseneksi) luonnollisen henkilön on ilmoitettava

 • kaikki etunimet ja sukunimi
 • kotikunta
 • sähköpostiosoite tai sen puuttuessa jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka

Pyrkiessään kannatusjäseneksi oikeushenkilön on ilmoitettava

 • oikeushenkilön virallinen rekisteröity tai lainsäädännön nojalla vahvistettu nimi
 • Y-tunnus
 • kotikunta
 • yhteyshenkilön (luonnollinen henkilö) asema ja/tai nimi
 • sähköpostiosoite tai sen puuttuessa jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään varsinaisten jäsenten henkilö- ja yhteystietoja

 • rekisteröidyn etunimet, puhuttelunimi ja sukunimi
 • kotikunta
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite ja tarvittaessa varasähköpostiosoite
 • tietoja rekisteröidyn suorittamasta yhdistyksen jäsenmaksusta
 • rekisteröidyn jäsenrekisteriin merkitsemisajankohta
 • tietoja henkilön mahdollisesta luottamusasemasta esim. nimenkirjoittajana
 • mahdollisia huomautuksia.

Rekisterissä käsitellään kannatusjäsenten tietoja

 • oikeushenkilön virallinen rekisteröity tai lainsäädännön nojalla vahvistettu nimi
 • Y-tunnus tai maininta, milloin sitä ei poikkeuksellisesti ole
 • kotikunta
 • yhteyshenkilön (luonnollinen henkilö) asema/ja tai nimi
 • sähköpostiosoite tai sen puuttuessa jakeluosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • tietoja rekisteröidyn suorittamasta yhdistyksen jäsenmaksusta
 • rekisteröidyn jäsenrekisteriin merkitsemisajankohta
 • mahdollisia huomautuksia.

Henkilötunnuksia ei tallenneta tietokantaan.

Tietolähteet

Rekisteröity antaa tiedot liittyessään jäseneksi. Jäsenmaksun suorittamispäivämäärän yhdistys tallentaa pankin tai maksulaitoksen taikka verkkokaupan tietojen perusteella. Luottamus­asema tallennetaan yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksen nojalla.

Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle esim. jäsenkirjeitten postitusta varten hallituksen päätöksellä, josta ilmoitetaan rekisteröidyille.

Tietoja ei luovuteta kansainvälisesti eikä tietoja siirretä EU/ETA -maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan sekä kaksi vuotta jäsenyyden päättymi­sestä. Tarvittavia maksutietoja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolaissa ja –asetuk­sessa säädetty määrä­aika.

Tietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen nimeämät jäsenrekisteristä vastaava ja hänen vara­henkilönsä.

Tietojen suojaus

Jäsenrekisteri on rekisterivastaavan ja/tai hänen varahenkilönsä tietokoneessa, johon kirjaudutaan salasanalla ja joka on suojattu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla. Varmuuskopio voidaan tallentaa EU:n tai ETA:n alueella sijaitsevaan pilvipalveluun, joka ilmoitetaan tallennetuille. Tieto­konetta ja mahdollisia paperisia asiakirjoja säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietojen käsittelijät ovat tietoisia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskevat:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.


Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henki­lö­kohtaisesti edellä nimetylle vastuuhenkilölle taikka yhdistyksen hallitukselle,

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, merkitsemme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme tiedottaa näistä muillakin tavoin, kuten sähköpostitse tai sijoittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen.